نام خریدارشماره قراردادشرح قراردادتعداد
شرکت تامین اجزای واگن1059-92پنجره بزرگ بازشو۱۴۳ست
شرکت تامین اجزای واگن1059-92پنجره بزرگ ثابت۸۸ست
شرکت تامین اجزای واگن1060-92درب کوپه مسافری۱۱۰ست
شرکت تامین اجزای واگن1060-92درب گاردمن کامل۱۱ست
شرکت تامین اجزای واگن1060-92درب کریدور۲۲ست
شرکت تامین اجزای واگن1059-92پنجره بازشو کوچک با شیشه۳۳ست
شرکت تامین اجزای واگن1059-92پنجره بازشو کوچک با شیشه مات۲۲ست
شرکت پلور سبز1380-10/93مجموعه کامل درب کوپه8 دستگاه واگن۸ واگن
شرکت پلور سبز255-15/93مجموعه لنگه متحرک درب کوپه 8 دستگاه۸واگن
شرکت پلور سبز878/94پنل صوتی و تصویری۳رام
سازه تارادیس صنعتFRFM13-00پنجره بزرگ بازشو۱۵۶ست
سازه تارادیس صنعتFRFM13-00پنجره ثابت بزرگ ۸۴ست
سازه تارادیس صنعت1006/94پنجره بازشو بزرگ۴۰ست
سازه تارادیس صنعت1006/94پنجره ثابت بزرگ۳۳ست
سازه تارادیس صنعت138-7-93پنجره بزرگ بازشو
سازه تارادیس صنعت138-7-93پنجره بزرگ ثابت
جهان گلشن امین1062-930820پنجره بزرگ بازشو۶۵ست
جهان گلشن امین1062-930820پنجره بزرگ ثابت۳۵ست
جهان گلشن امین1005/94پنجره بازشو بزرگ۳۹ست
جهان گلشن امین1005/94پنجره ثابت بزرگ۲۱ست
جهان گلشن امین893/94پنجره بازشو بزرگ۲۶ست
جهان گلشن امین893/94پنجره ثابت بزرگ۱۴ست